Износ на донација

Износ на пресметан/платен данок врз основа на Решение од страна на УЈП

Внеси сума

Внеси сума

Максимален процент/износ на ослободување

Бенефит/Износ на данок кој ќе се намали/поврати