Износ на спонзорство

Вкупен промет за фискалната година

Внеси сума

Внеси сума

Максимален процент/износ на ослободување за спонзорства (3%)

Апсолутен износ на данок кој се заштедува