Целта на Светскиот индекс на донирање е да обезбеди увид во обемот и природата на донирањето во светот. Со цел да се осигури дека донирањето се разбира во неговите различни форми, извештајот се осврнува на трите форми на донирање:

 • Давање помош на непознато лице
 • Донирање на пари во добротворни цели
 • Волонтирање

Светскиот индекс на донирање 2014 вклучува податоци од 135 земји од целиот свет, кои се собрани во текот на 2013 година.

Петтото издание на Светскиот индекс на донирање ги презентира податоците за донирањето од целиот свет за период од пет години (2009-2013).

Клучни наоди и заклучоци

1

2

Топ 20 земји според Светскиот индекс на донирање, со резултат и учество на поединечните форми на донирање

3

Топ 20 земји според 5 годишниот Светскиот индекс на донирање, со резултат и учество на поединечните форми на донирање

4

Донирањето во земјите во развој

 

 • Забележлво е зголемување на ангажираноста околу донирањето во некои економии во развој
 • 15 земји, меѓу кои и Македонија, бележат резултат кој во 2013 година е за 5 или повеќе процентни поени поголем од нивниот 5 годишен просек. Освен една од овие земји, сите останати според Сведска банка се класифцирани како земји во развој или во транзиција
 • Резултатите на Непал, Гвинеа, Ирак, Малезија, Јужна Африка и Македонија, за сите три форми на донирање се најмалку 5 процентни поени над петгодишниот просек
 • Помагањето на непознати е активноста со најголем прогрес – просечно овие 15 земји го зголемиле своето учество за 12 процентни поени
 • Овие земји го преставуваат потенцијалот за раст на
  донирањето во земјите во развој

Македонија е меѓу земјите со резултат кој во 2013г. е најмалку 5 процентни поени повисок од 5 годишниот просек

5

Препораки до владите од светот

 • Регулирање на непрофитните организации на фер, конзистентен и транспарентен начин
 • Овозможување на полесно донирање и обезбедување мерки за поттикнување на донирање каде тоа е возможно
 • Промовирање на граѓанското општество како независен глас во јавниот живот и почитување на правото на непрофитните организации за организирано дејствување
 • Осигурување транспарентно функционирање на непрофитните организации и информирање на јавноста за нивната работа
 • Поттикнување на добротворното донирање на ист начин како и развојот на економиите, користејќи ја предноста на светското зголемување на средната класа

За истражувањето

 • Наслов: Истражување на ставовите, верувањата и практиките за прибирање на ресурси и соработката помеѓу граѓанските организации и приватниот сектор
 • Истражувањето е направено во рамки на проектот Креирање на овозможувачка средина за финансиска одржливост на ГО финансиран од ЕУ
 • Спроведено во периодот септември-октомври 2014 на релевантен примерок за РМ
 •   Анкетирани се вкупно 459 компании и 144 граѓански организации

Структура на анкетирани компании

6

Структура на анкетирани граѓански организации

7

Генерални заклучоци

 • Мал одзив на компаниите на доставените барања за донации видлив преку расчекорот во бројот на примени барања и дадени донации на годишно ниво
 • Најчестата намена на донациите одговара на најчестиот предмет на барање (лекување)
 • Континуитетот во донациите е реткост
 • Споредбата на вкупната вредност на годишни донации (најчесто до 2000 евра) и бројот на годишни донации (најчесто од 1-5) укажува на тоа дека компаниите најчесто доделуваат мали поединечни донации
 • Речиси и да не е искористен потенцијалот за соработката помеѓу компаниите и граѓанските организации кои доставуваат многу малку барања за донации
 • Компаниите треба да се едуцираат за тоа како да ги користат можностите за даночни ослободувања предвидени со Законот за донации и спонзорства

Бројот на компании кои добиваат и не добиваат барања за донации е речиси изедначен

8

 

 Големите компании без исклучок добиваат барања за донации

9

Компаниите најчесто добиваат до 50 барања за донации годишно

10

Компаниите најчесто даваат од 1-5 донации годишно

11

Најголемиот дел од износот на вкупните годишни донации е до 2000 евра

12

 

Најмалку барања за донации стигнуваат од невладините организации и општините

13

Најмногу барања за донации стигнуваат за лекување

14

Најголемиот дел од големите компании дале некаква донација во изминатата 1 година

15

Парите доминираат во предметот на донација

16

Донацијата најчесто била наменета за лекување

17

Континуитетот во донациите е реткост

18

Изостанува соработката помеѓу граѓанските организации и
компаниите

19

Поддршката на компаниите за граѓанските организации кореспондира со малиот број на барања за донации доставени од нивна страна

20

Демократијата и граѓанските организации се најмалку вреднувани како област за донации

21

Компаниите речиси и да не користат даночни ослободувања за дадените донации

22

Само мал број компании се запознаени со Законот за донации и спонзорства

23

Генерални заклучоци

 • Граѓанските организации не доволно се обраќаат до приватниот сектор за донации. Релативно мал процент на
  граѓански организации (38,2) доставиле барање за донација до приватниот сектор во текот на изминатата година
 • Граѓанските организации отстапуваат од генералниот
  заклучок (од делот на истражувањето за компаниите) дека
  донациите најчесто се бараат во пари. Граѓанските организации најчесто доставуваат барања за донација на материјални добра
 • Вредноста на донациите кои ги добиваат граѓанските организации е прилично мала (102-1000 евра)
 • Според граѓанските организации тешко се добиваат донации од фирмите, но оние ко ќе се решат да донираат не поставуваат сложени обврски
 • Изостанува филантропскиот момент во донирањето. Според граѓанските организации интересот е пресуден за фирмите да дадат донација
 • Законот за донации и спонзорства не е доволно поттикнувачки за фирмите

Бројот на граѓански организации (ГО) кои доставиле барање за донација во изминатата година е релативно мал

25

Најголемиот дел од ГО во изминатата година доставиле од 1-4 барања за донации

24

ГО најчесто доставуваат барања за донација на материјални добра

26

ГО најчесто барањата за донации ги праќаат до повеќе фирми

27

ГО најчесто барања за донации ги доставуваат во форма на писмено барање

28

Не е занемарувачки процентот на ГО кои немале ниту едно одобрено барање

30

Најголемиот процент на добиени донации се со вредност од 101-1000 евра

31

ГО најчесто немаат обврски кон фирмите кои донирале

32

Главните обврски на ГО кон фирмите биле промоција, доставување на програмски и финансиски извештај

33

Најголемиот дел од ГО сметаат дека не е тешко да се исполнат
обврските кон фирмите донатори

34

Најголемиот дел од ГО сметаат дека е тешко да се добијат донации од фирмите

35

Најголемиот дел од ГО се
согласуваат дека фирмите даваат донации само кога имаат интерес

36

Постои релативна изедначеност меѓу
факторите битни за добивање
донација од бизнис секторот

37

Поголемиот дел од ГО се запознаени
со Законот за донации и
спонзорства

38

Многу мал дел од ГО сметаат дека
Законот ги поттикнува фирмите да
донираат

39