Би донирале и повеќе, доколку знаете колкави ќе бидат вашите даночни олеснувања?
Користете го нашиот калкулатор за да ја дознаете висината на даночните олеснувања што ви следуваат откако ќе донирате.
 

Правни лица - Калкулатор за даночни бенефиции од данок на добивка согласно ЗДСЈД


Правни лица - Калкулатор за даночни бенефиции од данок на добивка согласно ЗДСЈД


Физички лица - Калкулатор за даночни бенефиции од данок на добивка согласно ЗДСЈД


Пример бр. 1: Физичко лице со приходи само од плата
 
Месечна нето плата на физичкото лице: 21.000 денари
Вредност на донацијата: 6.000 денари
Пресметка:
Годишен персонален данок на доход (веќе платен од работодавачот) = 2333*12 =
28.000 денари
20% од годишниот персонален данок на доход = 5.600 денари
5.600 MKD< 24.000 денари следствено можете да добиете даночно поттикнување во
износ од 5.600 денари за вашата донација.
 
Доколку донацијата изнесува 5.600 денари, можете да го повратите целиот
износ на донацијата.

 
За да добиете даночно поттикнување треба да подготвите Годишна даночна пријава
(побарајте помош од вашиот работодавач). За подетални информации посетете ја ја
веб страницата www.donirajpametno.mk